Fot.: FreeImages.com/carl dwyer

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Jednym ze skutków rozwodu jest możliwość powrotu do poprzedniego nazwiska małżonka rozwiedzionego, który wskutek zawarcia związku małżeńskiego zmienił swoje dotychczasowe nazwisko. Powrót do poprzedniego nazwiska następuje w drodze oświadczenia złożonego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub konsulem w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Żaden inny organ nie jest uprawniony do przyjęcia tego oświadczenia. Sąd nie może również zamieścić takiego orzeczenia w samym wyroku rozwodowym. Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa nie może być również dokonane przez pełnomocnika. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 1995 r. (sygn. akt: III ARN 75/95) oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa musi być złożone osobiście przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

A co w przypadku, gdy nie zdążysz złożyć oświadczenia w terminie o którym mowa powyżej?

Wtedy pozostaje administracyjny tryb zmiany nazwiska.

Zasady i postępowanie w przypadku zmiany imienia lub nazwiska reguluje ustawa z dnia 17 października 2008 r.  o zmianie imienia i nazwiska.

Za zmianę imienia ustawa rozumie:

- zastąpienie wybranego imienia innym imieniem,

- zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie,

- dodanie drugiego imienia,

- zmianę pisowni imienia lub imion lub zmianę kolejności imion.

Natomiast zmiana nazwiska oznacza:

- zmianę na inne nazwisko,

- zmianę pisowni nazwiska,

- zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego.

Zmiana nazwiska wyłącznie z ważnych powodów

Należy pamiętać, że zmiany nazwiska w administracyjnym trybie można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, a szczególności gdy dotyczą zmiany:

1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;

2) na imię lub nazwisko używane;

3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;

4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 27 października 2016 r. (sygn. akt: III SA/Gd 651/16) ważne powody będące przyczyną zmiany imienia i nazwiska winny być każdorazowo badane przez organ z punktu widzenia danego wnioskodawcy, którego żądanie - jako osadzone w określonych odczuciach - może w realiach danego przypadku wziąć górę nad zasadą względnej stabilizacji imion i nazwisk.

Nazwiska historyczne nie dla każdego

Warto zapamiętać, że zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.

Rozciągniecie zmiany nazwiska rodziców na dzieci

Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.

Wniosek

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera:

1) dane osoby, której zmiana dotyczy:

a) imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe,

b) wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,

c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej "numerem PESEL", jeżeli został nadany;

2) imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;

3) wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów;

4) adres do korespondencji wnioskodawcy;

5) uzasadnienie;

6) oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

Decyzja w sprawie zmiany imienia i nazwiska

Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu.