Traktat

RODO

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO „TRAKTAT” TOMASZ SZKARADIK

informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z Kancelarią Radcy Prawnego TRAKTAT Tomasz Szkaradnik drogą telefoniczną lub mailowo oraz osób, z którymi kontaktuje się KANCELARIA

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Kancelaria Radcy Prawnego TRAKTAT Tomasz Szkaradnik,

ul. Rynek 6, Cieszyn. Możliwość kontaktu:

- mailowo: kancelaria@traktat.pl, telefonicznie:+48 33 488 04 77, +48 602 175 128, fax: +48 33 488 04 80.

Kancelaria przetwarza Pani/Pana  dane osobowe, aby udzielić odpowiedzi na skierowane pytania, podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes oraz konieczność podjęcia działań ma zgłoszone żądanie.

Będziemy przetwarzać dane osobowe w okresie utrzymywania bieżących kontaktów, w  momencie ich ustania, zakończenia będą one usuwane w ciągu roku.

Kancelaria przekazuje Pani/Pana dane osobowe podmiotom z którymi współpracuje oraz którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi księgowe. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Kancelarią i tylko zgodnie z przekazanym poleceniem.

Przysługujące Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo żądania sprostowania danych osobowych,
prawo żądania usunięcia danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

W zakresie, w jakim Kancelaria przetwarza dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na swoją szczególną sytuację. 

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy, kierujących do Kancelarii Radcy Prawnego TRAKTAT Tomasz Szkaradnik swoje CV lub biorących udział w rekrutacji.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  

Kancelaria Radcy Prawnego TRAKTAT Tomasz Szkaradnik,

ul. Rynek 6, Cieszyn. . Możliwość kontaktu:

- mailowo: kancelaria@traktat.pl, telefonicznie:+48 33 488 04 77, +48 602 175 128, fax: +48 33 488 04 80.

 Kancelaria będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:

przeprowadzić rekrutacje do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
sprawdzić zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na wskazanym stanowisku,
podjąć decyzje o wyborze odpowiedniej osoby do pracy u nas.

Za Pani/Pana zgodą Kancelaria będzie przetwarzać dane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Otrzymane dane osobowe Kancelaria będzie przetwarzać na postawie:

art. 6 ust 1 lit. b i c RODO (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
art. 6 ust.1 lit. a zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli wraz z CV przekazano dane inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
art. 6 ust.1 lit. a zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji.

Będziemy przechowywać pozyskane dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

W przypadku odrębnej zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, Kancelaria będzie przechowywać dane osobowe przez okres 2 lat od momentu ich zebrania.

Kancelaria może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom z którymi współpracujemy oraz którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi księgowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Kancelarią i tylko zgodnie z przekazanym poleceniem.

Przysługujące Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo żądania sprostowania danych osobowych,
prawo żądania usunięcia danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, 
prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Kancelarii danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Jest Pani/Pan uprawniony przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Kancelaria przesłała te dane do innego administratora. Uprawnione to przysługuje tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody lub umowy.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub przetwarzanie danych w celach prowadzenia przyszłych rekrutacji) – posiada Pani/Pan uprawnienie do  wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres Kancelarii.

W zakresie, w jakim Kancelaria przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – może Pani /Pan zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów i kontrahentów z którymi Kancelaria Radcy Prawnego TRAKTAT Tomasz Szkaradnik  zawiera umowy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  

Kancelaria Radcy Prawnego TRAKTAT Tomasz Szkaradnik,

ul. Rynek 6, Cieszyn. Możliwość kontaktu:

- mailowo: kancelaria@traktat.pl, telefonicznie:+48 33 488 04 77, +48 602 175 128, fax: +48 33 488 04 80.

Kancelaria przetwarza Pani/Pana dane osobowe, z uwagi na zawartą umowę. Otrzymane dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit b w celu realizacji zawartej umowy,
art. 6 ust.1 lit. c w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanego między innymi z obowiązkiem rozliczania podatku oraz przechowywania dokumentacji księgowej.

Dane osobowe Kancelaria pozyskała bezpośrednio, w niektórych wypadkach także pośrednio za pomocą Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy przez czas realizacji umowy, oraz przez czas związany z obowiązkiem przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów szczególnych.

Kancelaria przekazuje Pani/Pana  dane osobowe podmiotom z którymi współpracuje oraz którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi księgowe. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Kancelarią i tylko zgodnie z przekazanym poleceniem.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo żądania sprostowania danych osobowych,
prawo żądania usunięcia danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób odbywających w Kancelarii Radcy Prawnego TRAKTAT Tomasz Szkaradnik  praktyki, staże lub wolontariat.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  

Kancelaria Radcy Prawnego TRAKTAT Tomasz Szkaradnik,

ul. Rynek 6, Cieszyn. Możliwość kontaktu:

- mailowo: kancelaria@traktat.pl, telefonicznie:+48 33 488 04 77, +48 602 175 128, fax: +48 33 488 04 80.

Kancelaria przetwarza Pani/Pana dane osobowe, z uwagi na zawartą umowę na wolontariat, praktyki lub staż.

 Otrzymane dane osobowe Kancelaria przetwarza na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit b w celu realizacji zawartej umowy,
art. 6 ust.1 lit. c w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Pani/Pana dane osobowe Kancelaria przetwarza przez czas realizacji umowy, oraz przez czas związany z obowiązkiem przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów szczególnych

Kancelaria przekazuje Pani/Pana  dane osobowe podmiotom z którymi współpracuje oraz którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi księgowe. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Kancelarią i tylko zgodnie z przekazanym  poleceniem.

Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo żądania sprostowania danych osobowych,
prawo żądania usunięcia danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego w Kancelarii Radcy Prawnego TRAKTAT Tomasz Szkaradnik.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  

Kancelaria Radcy Prawnego TRAKTAT Tomasz Szkaradnik,

ul. Rynek 6, Cieszyn. Możliwość kontaktu:

- mailowo: kancelaria@traktat.pl, telefonicznie:+48 33 488 04 77, +48 602 175 128, fax: +48 33 488 04 80.

Kancelaria przetwarza Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę art. 6 ust. 1 lit. c i f ( art. 22² kodeksu pracy)

Dane osobowe Kancelaria będzie przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 30 dni od momentu zapisu.

Kancelaria przekazuje Pani/Pana dane osobowe podmiotom z którymi współpracuje oraz którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT.

Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Kancelarią i tylko zgodnie z przekazanym poleceniem

Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych ( art. 21 RODO)
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo żądania usunięcia danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Media społecznościowe

Partnerzy

Traktat

Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego „Traktat” Tomasz Szkaradnik

ul. 3 Maja 7, 43-400 Cieszyn

tel: +48 33 488 04 77
       +48 602 175 128
fax: +48 33 488 04 80
e-mail: kancelaria@traktat.pl

NIP: 548-112-94-30
REGON: 240014275

Rachunek bankowy kancelarii

Ing Bank Śląski S. A.
62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr IBAN PL62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW

Rachunek bankowy przeznaczony dla wpłat z tytułu not księgowych, kosztów sądowych i innych opłat

47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr IBAN PL 47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW