Zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych, dopiero od 1.01.2024 r. zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi będzie realizowana również przez udostępnianie umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych w rejestrze umów.

Nowym obowiązkiem objęte zostały wszystkie jednostki tworzące sektor finansów publicznych, a zatem m.in. jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, inne publiczne placówki oświatowe i oświatowo-wychowawcze czy samorządowe instytucje kultury. Rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych będzie systemem teleinformatycznym prowadzonym przez Ministra Finansów. Zamieszczane będą w nim informacje dotyczące umów, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W rejestrze umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych nie będzie ujawniana umowa ani też cała jej treść, lecz jedynie informacje o wskazanych w ustawie elementach umowy, tj. jej numerze (o ile taki nadano), dacie i miejscu zawarcia umowy, okresie jej obowiązywania oraz oznaczeniu stron umowy, w tym przedstawicieli stron. Wskazywać będzie się także przedmiot umowy, wartość tego przedmiotu oraz informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy. W rejestrze będą zamieszczane również informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu umowy za zgodą jej stron, jak również informacje o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu.

W rejestrze umów zamieszczać się będzie informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł (mimo że w toku procedowania zmian przepisów dotyczących rejestru umów planowano podwyższenie progu kwotowego do 5000 zł bez podatku od towarów i usług, ostatecznie jednak ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie powyższej zmiany). Obowiązek wprowadzenia wskazanych w ustawie danych do rejestru został nałożony na kierowników jednostek sektora finansów publicznych. Będą musieli to uczynić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.