Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2017 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej w wysokości 200 zł. Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (w przypadku mężczyzn - przez co najmniej 25 lat, w przypadku kobiet - przez co najmniej 20 lat) oraz osiągnął w przypadku mężczyzn - 65. rok życia a w przypadku kobiet - 60. rok życia. Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział co najmniej raz w roku w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

Świadczenie ratownicze wypłaca się miesięcznie, do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze zaś kwota świadczenia ratowniczego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 marca. Świadczenie przyznaje w formie decyzji Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla siedziby ochotniczej straży pożarnej strażaka ratownika OSP na wniosek tego strażaka ratownika OSP lub jego przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika albo opiekuna prawnego.

Co niezwykle istotne osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu wejścia w życie ustawy spełnia wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego. Oznacza to, że złożenie wniosku do 1 października 2022 r. skutkować będzie przyznaniem świadczenia z wyrównaniem od stycznia 2022 r.