Fot.: Pexels.com/BongkarnThanyakij

Zgodnie z art. 3 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Czym zatem jest praca zdalna?

Poniżej przedstawiam podstawowe informacje, o których powinien wiedzieć każdy pracodawca zlecając swoim pracownikom pracę zdalną:

  • pracodawca może powierzyć pracownikowi pracę zdalną w dowolnej formie, może to być polecenie ustne lub pisemne, warto jednak zadbać o potwierdzenie tego faktu np. w formie pisma skierowanego do pracownika,
  • ustawa nie wymaga obowiązku uzasadniania powierzenia pracownikowi pracy zdalnej,
  • powierzając pracownikowi pracę zdalną nie jest również wymagane uzyskanie jego zgody,
  • polecenie powinno określać czas na jaki powierzono pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, pierwotnie określony czas wykonywania pracy zdalnej może zostać przez pracodawcę zarówno skrócony jak i wydłużony,
  • pracownik wykonuje pracę określoną w umowie o pracę, w tym samym wymiarze, co wynikający z umowy o pracę, zmienia się jedynie miejsce jej świadczenia,
  • praca zdalna może być wykonywana nie tylko w domu pracownika, ale także w każdym innym miejscu pod warunkiem, że jest to inne miejsce niż stałe miejsce pracy określone w umowie,
  • za czas wykonywania pracy zdalnej pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia określonego w umowie o pracę.