Fot.: Pexels.com/Pixabay

W kolejnym wpisie chciałabym przybliżyć Państwu instytucję hipoteki przymusowej będącej jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności.

Hipoteka przymusowa

Wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym czyli np. prawomocnym wyrokiem lub nakazem zapłaty, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę przymusową na wszystkich nieruchomościach dłużnika. Hipoteka przymusowa powstaje niezależnie od woli właściciela obciążonej nieruchomości, a najczęściej również wbrew jego woli. Aby uzyskać takie zabezpieczenie, wierzyciel musi jedynie dysponować tytułem wykonawczym, złożyć wniosek do sądu wieczystoksięgowego oraz uzyskać wpis w księdze wieczystej. Na podstawie tego wpisu wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Suma hipoteki

Wierzyciel może żądać wpisu hipoteki przymusowej na sumę nie wyższą niż wynikająca z treści dokumentu stanowiącego podstawę jej wpisu do księgi wieczystej. Jeżeli z dokumentu tego nie wynika wysokość sumy hipoteki, suma hipoteki nie może przewyższać więcej niż o połowę zabezpieczonej wierzytelności wraz z roszczeniami o świadczenia uboczne określonymi w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki na dzień złożenia wniosku o wpis hipoteki.

Przedawnienie

Warto dodać, że przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie pozbawia wierzyciela hipotecznego uprawnienia do zaspokojenia się z nieruchomości. Powyższe oznacza, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie przysługuje zarzut przedawnienia, i to niezależnie od tego, czy jest też dłużnikiem osobistym, czy tylko rzeczowym.

Innymi słowy jak długo hipoteka figuruje w księdze wieczystej, tak długo wierzyciel może liczyć na zaspokojenie z nieruchomości obciążonej. W granicach sumy wpisanej do księgi wieczystej podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu powstałe roszczenia odsetkowe aż do wyczerpania zapisanej sumy. Tym samym ustanowiona hipoteka odnośnie tych roszczeń chroni wierzyciela przed skutkami przedawnienia.