Fot.: FreeImages.com/KarolWiszniewski

Od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego działalność praktycznie wszystkich urzędów administracji publicznej podlega znacznym ograniczeniom polegającym albo na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom albo na wykonywaniu zadań przez ten urząd w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

W praktyce duża część urzędów wykonywała tylko fragment swych obowiązków.

Dopiero w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wskazano wprost, co należy rozumieć przez zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom.

Do zadań tych zaliczono w szczególności sprawy w zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) pomocy społecznej;

4) świadczenia usług komunalnych;

5) działania urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;

6) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;

7) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:

a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

b) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

c) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

d) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

8) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

9) korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne