W poprzednim wpisie wskazałam Wam krótko o podstawach do ogłoszenia upadłości. Jeśli wymienione podstawy nie wystąpią, sąd oczywiście będzie zmuszony oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości.

Nawet jeśli jednak te wymienione pozytywne przesłanki do ogłoszenia upadłości wystąpią, to sąd i tak oddali Wasz wniosek o ogłoszenie upadłości – obligatoryjnie lub fakultatywnie – wtedy mianowicie, gdy zaistnieją tak zwane negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości.

W pierwszej kolejności sąd będzie zobligowany do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy stwierdzi, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarczy jedynie na zaspokojenie tych kosztów. Przy dokonywaniu tej oceny nie będzie brany pod uwagę majątek, który podlega wyłączeniu z masy upadłości. Trzeba zaznaczyć, że może być tak, że dłużnik posiada majątek – i to znacznej wartości – ale sąd i tak oddali wniosek o ogłoszenie upadłości ze względu na brak możliwości pokrycia kosztów postępowania, a to z tego względu, że ten majątek będzie takiego rodzaju, że albo nie będzie można go spieniężyć, albo będzie to bardzo trudne, związane z koniecznością podjęcia jakichś nadzwyczajnych środków.

Skąd w ogóle taka przesłanka oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości? A stąd, że jednym z podstawowych celów postępowania upadłościowego jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Jeśli zatem z góry wiadomo, że wierzyciele nic nie uzyskają w wyniku ogłoszenia upadłości dłużnika, to nie ma racjonalnych względów, które pozwalałyby na prowadzenie upadłości.

Te koszty postępowania upadłościowego, które muszą zostać pokryte w toku postępowania upadłościowego, to wszelkie wydatki, które wiążą się z ustaleniem, zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości oraz ustaleniem wierzytelności, czyli na przykład wynagrodzenie syndyka, jego zastępcy lub osób zatrudnionych przez niego, wynagrodzenia biegłych wyceniających majątek upadłego, wydatki związane z organizacją zgromadzenia wierzycieli, koszty korespondencji, ogłoszeń i inne podobne.

UWAGA!

W przypadku, gdy sam dłużnik składa wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, do oddalenia wniosku nie dojdzie tylko dlatego, że brak jest jakiegokolwiek majątku dłużnika, pozwalającego na pokrycie kosztów postępowania! Nawet zatem wtedy, gdy dłużnik nic absolutnie nie posiada, upadłość konsumencka może zostać ogłoszenia, a wszelkie koszty postępowania pokrywane będą tymczasowo przez Skarb Państwa. Wyjątek stanowi tu przypadek, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa wierzyciel.

W sytuacji, gdy w majątku dłużnika nie ma środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego lub wiadomo, że środki te wystarczą jedynie na pokrycie tych kosztów, sąd musi oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości. Natomiast sąd będzie miał możliwość (już nie oblig) oddalenia wniosku w przypadku, gdy majątek dłużnika będzie obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały majątek nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania.

Przy rozpatrywaniu powyższych kwestii będzie podlegało badaniu to, czy obciążenia majątku dłużnika są bezskuteczne według przepisów ustawy, albo czy zostały dokonane w celu pokrzywdzenia wierzycieli, albo czy dłużnik nie dokonał innych czynności bezskutecznych, służących jedynie celowemu wyzbyciu się majątku, wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania. Jeśli sąd dojdzie do przekonania, że przy zastosowaniu odpowiednich środków prawnych, będzie można odzyskać ten majątek, do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie dojdzie.

Co zatem w sytuacji, gdy osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą stała się niewypłacalna, ale nie ma żadnych środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego? Musicie pamiętać, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć nawet jeden dzień po zlikwidowaniu działalności gospodarczej. Przepisy nie wymagają tu odczekania jakiegoś czasu. Natomiast nie jest wystarczające jedynie zawieszenie działalności gospodarczej, wówczas bowiem nadal posiada się przymiot przedsiębiorcy.