Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Wahałam się, czy w odniesieniu do kłopotów finansowych i konieczności ogłoszenia upadłości, posłużyć się zwrotem skorzystać. W końcu słowo to oznacza odnieść korzyść z czegoś - i w tym kontekście może ono niektórych razić. Jednak będąc w sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie spłacać swoich zobowiązań, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wydaje się optymalnym sposobem na wyjście z trudności. Tak naprawdę zatem używamy środka prawnego w postaci wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, korzystamy z niego. Zatem tak: użycie tu słowa skorzystać z upadłości konsumenckiej, pasuje idealnie!

Dla kogo jest wobec tego upadłość konsumencka?

I dlaczego mówi się o niej konsumencka, skoro przepisy Prawa upadłościowego wcale nie posługują się takim sformułowaniem?

Z upadłości konsumenckiej może skorzystać każda osoba fizyczna, która w dniu złożenia wniosku, nie prowadzi działalności gospodarczej. Dlatego przyjęło się używać nazwy upadłość konsumencka—aby przeciwstawić ją w prostym skrócie myślowym upadłości firmy (jednoosobowemu przedsiębiorcy, czy spółce). Taka nazwa przyjęła się powszechnie, zatem i ja będę się nią posługiwać. Pełna nazwa tego postępowania brzmi: postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jak widzicie—jest długa.

Jak wspomniałam wyżej — upadłość konsumencka może być ogłoszona wobec osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a zatem wobec osoby fizycznej, która:

  • - nigdy nie była przedsiębiorcą;
  • - nigdy nie była wspólnikiem w spółce prawa handlowego;
  • - prowadziła działalność gospodarczą, ale najpóźniej dzień przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dokonała jej wykreślenia z właściwego rejestru;
  • - nie była wpisana jako przedsiębiorca do odpowiedniego rejestru, jednak w rzeczywistości prowadziła działalność gospodarczą;
  • - prowadzi gospodarstwo rolne, ale nie prowadzi przy tym innej działalności gospodarczej lub zawodowej.

O poszczególnych przypadkach wymienionych powyżej napiszę więcej w osobnych wpisach. Najważniejszy jest tu warunek, aby na dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nie prowadzić działalności gospodarczej. Zatem nie można widnieć w rejestrze—czy to w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czy to rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zwracam tu uwagę, że przepisy nie wymagają, aby odczekać jakiś okres od zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej, do momentu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Już następnego dnia po wykreśleniu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej z właściwego rejestru, można zatem złożyć wniosek.