Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

W tym wpisie chciałabym Wam opisać jeden z zawodów prawniczych, który jest chyba najmniej znany spośród nich. Wiemy kim jest radca prawny, czy adwokat, jednak doradca restrukturyzacyjny brzmi dość tajemniczo. Ja jestem radcą prawnym, a oprócz tego posiadam właśnie także licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Chciałabym na łamach tego bloga przybliżyć Wam - również choć trochę – tą właśnie profesję.

Na wstępie kilka podstawowych informacji.

Osoba, która posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego, posiada niejako specjalizację w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny przede wszystkim może bowiem pełnić funkcję:

 • - syndyka – w postępowaniu upadłościowym;
 • - nadzorcy układu – w postępowaniu o zatwierdzenie układu (jeden z rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego);
 • - nadzorcy sądowego – w przyspieszonym postępowaniu układowym i postępowaniu układowym (także rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych);
 • - zarządcy – w postępowaniu sanacyjnym (jeden z rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego);
 • - zarządcy – w egzekucji przez zarząd przymusowy.

Osoba, która posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego ponadto może doradzać we wszystkich kwestiach związanych z upadłością i restrukturyzacją, czyli może w tej dziedzinie prawa udzielać porad, opinii i wyjaśnień. Analogicznie zatem jak radca prawny, czy adwokat, którzy udzielają ogólnie pojętych porad prawnych.

Kto może zostać doradcą restrukturyzacyjnym?

Otóż wcale nie musi to być osoba z prawniczym wykształceniem! Licencję doradcy restrukturyzacyjnego może zdobyć osoba, która:

 • - ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej (co do zasady),
 • - zna język polski,
 • - ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • - ukończyła studia wyższe,
 • - posiada nieposzlakowaną opinię,
 • - w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią,
 • - nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, ani nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • - nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych KRS,
 • - zdała egzamin przed komisją powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Egzamin, o którym wspomniałam wyżej, ma formę pisemną i składa się z dwóch części. Pierwsza część to test badający wiedzę głównie z zakresu prawa, ale także ekonomii i finansów. Przed egzaminem publikowana jest lista ustaw oraz lektur z ekonomii i finansów, które obejmują zagadnienia, będące przedmiotem testu. Druga część egzaminu polega na rozwiązaniu zadania problemowego.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z powyższego egzaminu, w ciągu dwóch lat – przy spełnieniu oczywiście pozostałych warunków – można składać wniosek o wydanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Jak wspomniałam wyżej – to tylko kilka podstawowych informacji. W kolejnych wpisach będę uszczegółowiać informacje związane z zawodem doradcy restrukturyzacyjnego. Jeśli w przyszłości będziecie się zastanawiać, do kogo zwrócić się o poradę w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, chciałabym żebyście mieli świadomość, że na rynku usług prawnych istnieje profesja ściśle skupiona na tej właśnie dziedzinie prawa. Oczywiście możecie się zwrócić do radcy prawnego lub adwokata, specjalizujących się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, a niekiedy wyrazem tej specjalizacji jest zdobycie przez radcę prawnego lub adwokata – dodatkowo – licencji doradcy restrukturyzacyjnego.