Fot.: FreeImages.com/JamesWhite

Gmina, chcąc sprzedać swoją nieruchomość, zobowiązana jest stosować procedurę ściśle określoną w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz w akcie wykonawczym – rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. 

Sprzedaż gminnej nieruchomości może odbyć się w formie przetargu ustnego nieograniczonego, albo ograniczonego bądź pisemnego nieograniczonego albo ograniczonego. Przy tym gospodarowanie majątkiem publicznym musi zawsze pozostawać w zgodności z zasadami legalności, jawności, gospodarności i celowości. Spełnienie wszystkich tych kryteriów jest nieco prostsze w przypadku sprzedaży nieruchomości gminnej w trybie przetargu pisemnego, mamy tu bowiem udokumentowane wszystkie czynności w ramach zastosowanej procedury. Wybór trybu przetargu ustnego dokonywany jest w gminach zazwyczaj wtedy, gdy pożądane jest jedynie uzyskanie najwyższej ceny. W stosowanej przy przetargu ustnym procedurze pojawia się wątpliwość związana z ogłoszeniem wyników ustnego przetargu na zbycie gminnej nieruchomości. Czy ogłoszenie wyników ustnego przetargu jest równoznaczne z publikacją informacji o wynikach przetargu? To z kolei rodzi pytanie o to, kiedy zaczyna biec 7-dniowy termin na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu?

Podczas przetargu ustnego oferenci zgłaszają postąpienia, a po ich ustaniu przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiących własność tej jednostki.

Wskazane wyżej rozporządzenie wykonawcze instruuje, że po rozpatrzeniu skargi powinna zostać opublikowana, na okres co najmniej 7 dni, na stronie podmiotowej BIP oraz w siedzibie organu informacja o sposobie rozstrzygnięcia skargi. 

Z kolei, w przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, właściwy organ podaje do publicznej wiadomości, zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego oraz wywieszając w swojej siedzibie, na okres co najmniej 7 dni, informację o wyniku przetargu. Tę publikację informacji o wynikach przetargu należy uznać za końcową czynność, podejmowaną już tylko przed spisaniem aktu notarialnego z nabywcą nieruchomości.

Na podstawie powyższego należy przyjąć, iż poprzez ogłoszenie danych osoby, która wygrała przetarg, następuje zamknięcie przetargu ustnego. Dokonuje się go w chwili, gdy ustają postąpienia co do ceny i trzykrotnie wywołano najwyższą, ostatnią cenę. Po tym właśnie ogłoszeniu zaczyna biec 7-dniowy termin na złożenie skargi. Natomiast ogłoszenie w BIP urzędu informacji o wyniku przetargu, następuje bądź już po upływie terminu na złożenie skargi – czyli w przypadku niezaskarżenia czynności przetargowych, bądź po rozstrzygnięciu złożonej skargi i uznania jej za niezasadną. 

Zatem uczestnik przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gminnej w przypadku chęci złożenia skargi na dostrzeżone nieprawidłowości w zastosowanej procedurze przetargowej, może ją złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym w czasie procedury przetargowej, po ustaniu postąpień i trzykrotnym powtórzeniu ostatniej najwyższej ceny, ogłoszono imię i nazwisko albo nazwę lub firmę zwycięzcy przetargu.