Fot.: Pexels.com/Freestocks.org

Zamknięcie placówek edukacyjnych

W efekcie działań podejmowanych przez rząd w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii wirusa SARS-CoV-2, podjęta została decyzja o zamknięciu w całym kraju szkół, żłobków i innych placówek edukacyjnych. Z uwagi na podjętą decyzję, obowiązek zapewnienia opieki nad dziećmi spadł na rodziców. Rząd zdecydował o przyznaniu świadczenia na rzecz rodziców, którzy z uwagi na brak możliwości zapewniania opieki nad dzieckiem, nie mogą pójść do pracy. Początkowo świadczenie to w wymiarze 14 dni, przysługiwało od 12 do 25 marca 2020r. rodzicom dzieci które nie ukończyły 8 lat. Jednakże obecnie rząd zdecydował o poszerzeniu grona dzieci na które można dostać świadczenie oraz o przedłużeniu okresu jego pobierania o kolejne 14 dni, a to z uwagi na decyzję o wydłużeniu czasu zamknięcia placówek edukacyjnych.

Komu przysługuje?

Zgodnie z przepisami z 31 marca 2020r. obecnie dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat 8, dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności oraz dzieciom do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Z uprawnienia ponadto mogą skorzystać rodzice dzieci które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. O dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się osoby zatrudnione na umowę o pracę, wykonujące pracę w oparciu o umowę zlecenia, a także prowadzące działalność gospodarczą. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, należy złożyć u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Takie oświadczenie pełni rolę wniosku o zasiłek. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą lub współpracujące z osobą prowadzącą taką działalność powinny złożyć oświadczenie bezpośrednio w ZUS. Wzór takiego oświadczenia można znaleźć na stronach internetowych ZUS’u. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W praktyce oznacza to, że zasiłek ten nie obciążają pracodawcy. Wartość tego zasiłku wynosi 80% wartości wynagrodzenia.

Na jak długo?

Należy zwrócić uwagę, iż świadczenie przysługuje tylko jednemu z rodziców, nawet jeśli oboje pracują. Brak przeszkód aby rodzice podzielili się w ramach tego świadczenia opieką nad dzieckiem, jednak łącznie przysługuje im nie więcej niż 14 dni. Na wspominany limit nie ma także wpływu ilość posiadanych dzieci. Nawet jeśli sprawujemy opiekę nad trójką dzieci, zasiłek przysługuje nam za 14 dni. Warto pamiętać, iż uregulowanie tzw. dodatkowego świadczenia opiekuńczego ma charakter szczególny a wydłużony okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie ma wpływu na limit 60 dni tradycyjnego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 lat w danym roku kalendarzowym, ani na limit 30 dni z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w danym roku kalendarzowym.

Na zakończenie należy wskazać jeszcze, iż nowa ustawa dała uprawnienie Radzie Ministrów do określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego jeśli w tym zakresie zapadną kolejne decyzje odnośnie zamknięcia placówek edukacyjnych.