Prawo do bycia zapomnianym to inaczej prawo do żądania usunięcia danych osobowych. Uprawnienie to pozwala na żądanie usunięcia danych osobowych z baz danych tworzonych przez wszelkie podmioty dysponujące danymi osobowymi, w przypadku zaistnienia określonych okoliczności.

Zgodnie z art. 17. RODO osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do zgłoszenia administratorom danych osobowych żądania ich bezzwłocznego usunięcia, a administratorzy zobowiązani są do ich usunięcie bez zbędnej zwłoki o ile spełniony zostanie chociażby jeden z warunków:

1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ( tj. z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie było niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub przetwarzanie było niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ( tj. jeżeli dane były przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego w tym profilowania)

4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 (czyli zgody na przetwarzanie danych udzielonej przez dziecko).

Warto pamiętać:

Jeśli wniosek o usunięcie danych osobowych jest uzasadniony Administrator ma także obowiązek w przypadku wcześniejszego upublicznienia danych osobowych przekazać nasze żądanie pozostałym administratorom, którzy przetwarzali nasze dane osobowe. Usunięte mają być zarówno kopie tych danych jak i wszelkie odnośniki do nich, które znajdują się w innych miejscach.

Rozporządzenie zastrzega co prawda, że czynność ta powinna zostać wykonana jedynie w przypadku, kiedy jej przeprowadzenie nie będzie wymagało nadmiernych środków technicznych oraz kosztów, jednak obowiązek wykazania takich trudności ciąży na Administratorze.

Warto wniosek czy też wezwanie o usunięcie danych osobowych skierować do Administratora na piśmie. W takim wniosku należy wskazać podmiot czyli Administratora, od którego żądamy usunięcia danych i dlaczego nasze żądanie jest zasadne. Należy więc podać okoliczności na podstawie których doszło do przetwarzania czyli; czy była to zgoda, czy dane zostały przekazane w związku z zawarciem umowy itp. Nasze żądanie może wynikać też z faktu, iż uważamy, że Administrator przetwarza nasze dane niezgodnie z prawem. Wniosek należy uzasadnić, opisując stan faktyczny. Jeśli nasze dane były przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody, którą wycofaliśmy a Administrator na podstawie innych przepisów nie ma już prawa ich przetwarzać winniśmy to we wniosku opisać. Administrator ma obowiązek rozpatrzyć nasz wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Jeśli uzna go za bezpodstawny winien wskazać nam przyczyny dla których odmawia nam usunięcia danych. Jeżeli z jakiegoś powodu Administrator nie jest w stanie rozpatrzyć wniosku w tym terminie, zobowiązany jest poinformować dlaczego przedłuża termin odpowiedzi a może wydłużyć go jedynie o kolejne dwa miesiące. Wówczas powinien poinformować o niespełnieniu żądania i jego przyczynach. Jeśli uzna go za zasadny winien niezwłocznie podjąć działania w celu usunięcia danych. W przypadku braku reakcji przez Administratora i nie podjęcia żadnych działań, w związku z naszym wnioskiem lub rozstrzygnięcia naszego wniosku w sposób nas nie satysfakcjonujący przysługuje nam prawo zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.