Fot.: Pexels.com/PorapakApichodilok

Najszybszym sposobem dla obywatela Armenii by spotkał się z rodziną przebywającą w Polsce jest uzyskanie wizy Schengen typu C. Dodatkowo wskazuje się, że wiza może zostać również wydana w celach turystycznych, biznesowych czy udziału w imprezach sportowych lub kulturalnych. Wniosek o taką wizę należy złożyć w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Erywaniu. Na wizytę należy umówić się przez system, przez który uzupełnia się wniosek i następnie należy go wydrukować i podpisać (link do systemu).

W ramach wizy można otrzymać prawo do jednokrotnego, dwukrotnego lub wielokrotnego wjazdu do Polski przez 90 dni w ciągu 180 dniowego okresu ważności wizy, który liczy się od pierwszego dnia wjazdu do Polski.

Co istotne, Ambasada w Erywaniu przyjmuje dokumenty, sporządzone w języku ormiańskim, polskim, angielskim i rosyjskim.

Terminy

Terminy wizyt w sprawie wniosku udostępniane są na bieżąco, dlatego warto śledzić stronę, by w miarę możliwości jak najszybciej załatwić swoją sprawę. Dostępne terminy wizyt udostępniane są w piątki o godzinie 7:00 CET na najbliższe dwa tygodnie (czyli godzina 8:00 czasu polskiego, godzina 9:00 czasu lokalnego w Erywaniu, chociaż tu pojawił się błąd na stronie, ponieważ terminy pojawiają się o 7:00 czasu polskiego). 

Wnioski są rozpatrywane w terminie 10 dni od złożenia kompletnego wniosku wizowego.
W wyjątkowych przypadkach rozpatrzenie wniosku może zostać wydłużone do 30 dni.

W związku z powyższym, warto złożyć wniosek przynajmniej trzy tygodnie przed planowanym przyjazdem do Polski, ale nie wcześniej niż trzy miesiące przed tym terminem, ponieważ taki wniosek nie zostanie rozpatrzony. 

Dokumenty

Wraz z wnioskiem należy dołączyć kilka niezbędnych dokumentów, w tym:

1. kolorowa biometryczna fotografia w formacie 3,5 x 4,5 cm, 

2. dokument podróży:

- wydany w ciągu ostatnich 10 lat,

- ważny minimum 3 miesiące po planowanej dacie opuszczenia RP,

- posiadający minimum 2 wolne strony

3. opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego – płatna w kasie ambasady w wysokości 35 euro; określona grupa osób jest zwolniona z ponoszenia opłat, w tym np. emeryci, renciści, dzieci poniżej 12 roku życia, osoby niepełnosprawne (w razie konieczności również ich opiekunowie) – pełen katalog dostępny na stronie ambasady,
4. zaproszenie dla cudzoziemca, wpisane przez wojewodę do ewidencji zaproszeń na wniosek zapraszającego, podlegające opłacie skarbowej w wysokości 27 zł lub pismo, w którym zapraszający zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z pobytem zapraszanego na terenie Polski wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zakwaterowania (podstawa zakwaterowania zapraszającego lub rezerwacja z hotelu), dokumentami potwierdzającymi relacje rodzinne i podstawę legalnego pobytu w Polsce (np. pozwolenie na pobyt czasowy lub stały), zgoda rodziców/opiekuna prawnego – gdy dziecko samo składa wniosek lub podróżuje samo lub tylko z jednym z rodziców – oraz akt urodzenia i akt małżeństwa rodziców.

Dodatkowo należy posiadać ze sobą:

- dokument wskazujący cel podróży,
- dokument określające zakwaterowanie na terenie RP – np. wydruk rezerwacji hotelu, umowa najmu mieszkania, w którym przebywa rodzina, którą odwiedzamy,
- podróżne ubezpieczenie medyczne.

Nielegalny pobyt

Warto zauważyć, że procedura uzyskania wizy nie jest nazbyt skomplikowana, a konsekwencje pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez pozwolenia są poważne. W przypadku wykrycia nielegalnego pobytu Straż Graniczna lub komendant jej oddziału wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu. W zależności od stanu faktycznego sprawy, postępowanie zakończy się decyzją o zobowiązaniu do powrotu z określonym terminem dobrowolnego powrotu lub bez jego wskazania, gdy istnieje prawdopodobieństwo ucieczki. W przypadku, gdy termin jest wskazany cudzoziemiec może skorzystać z pomocy Komendanta Głównego Straży Granicznej, w tym pokrycie kosztów podróży. Jeśli powrót ma być przymusowy, nie ma możliwości uzyskania takiego wsparcia. Konsekwencją wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu wiąże się z zakazem ponownego wjazdu do Polski na okres od 6 miesięcy do 5 lat (zależy od okoliczności sprawy).