Przy okazji tego święta warto wyjaśnić co to w ogóle mediacja, po co została stworzona, komu ma służyć, co można zyskać w postępowaniu mediacyjnym.

Mediacja jest dobrowolną metodą rozwiązywania sporów z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora. Postępowanie mediacyjne może zostać zainicjowane przez strony konfliktu albo może je zaproponować, zarządzić sąd lub nakazać prawo państwa członkowskiego. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których przepisy prawa dopuszczają zawarcie ugody.

PLUSY MEDIACJI:

- warto zaznaczyć, że wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia;

- mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia. W mediacji każda ze stron jest wygraną, ponieważ strony czynią między sobą wzajemne ustępstwa w celu osiągnięcia porozumienia, zakończenia konfliktu;

- mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu (mediacja pozasądowa), albo po wszczęciu postępowania - na podstawie postanowienia sądu;

- mediacja sprzyja obniżeniu negatywnych emocji pomiędzy stronami konfliktu.