Fot.: FreeImages.com/ela23

W dniu 22 lutego 2016 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony. Przed zmianą, umowę o pracę zawartą na czas określony pracownik lub pracodawca mógł wypowiedzieć jedynie wówczas gdy była zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i pod warunkiem, że strony wcześniej przewidziały taką możliwość.

Po nowelizacji kodeksu pracy, umowy o pracę na czas określony zostały zrównane z umowami na czas nieokreślony w zakresie możliwości ich rozwiązania i okresów wypowiedzenia. Oznacza to, że okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  •  2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  •  1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  •  3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Z uwagi na tę zmianę, pojawiły się pewne pytania, na które postaram się Wam odpowiedzieć.

Pytanie: Czy opisana zmiana ma zastosowanie do umów o pracę zawartych przed 22 lutego 2016 r. i trwających w tym dniu, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz przewidziano możliwość jej rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia?

Odpowiedź: Do umowy mają zastosowanie okresy wypowiedzenia w brzmieniu zmienionym ustawą nowelizującą.

Przykład: Pani Zosia zawarła umowę o pracę na czas określony od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2017 r. Strony przewidziały możliwości rozwiązania umowy za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. Pracodawca w dniu 4 listopada 2016 r. wręczył Pani Zosi wypowiedzenie umowy o pracę. Zastosowanie będzie miał miesięczny okres wypowiedzenia, co oznacza, że przed nowelizacją umowa rozwiązałaby się w dniu 19 listopada, a według obecnych przepisów umowa rozwiąże się dopiero 31 grudnia 2016 r.

 

Pytanie: Czy zmiana ma zastosowanie do umów o pracę trwających w dniu 22 lutego 2016 r., w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania?

Odpowiedź: Do takich umów stosuje się przepisy dotychczasowe.

Przykład: Pani Zosia zawarła umowę o pracę na czas określony od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Strony nie przewidziały możliwości rozwiązania umowy za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia, a w chwili obecnej Pani Zosia chciałaby rozwiązać umowę o pracę z pracodawcą. Pani Zosia nie może rozwiązać umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

 

Pytanie: Jak liczyć długość zatrudnienia, przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, których wypowiedzenie następuje od dnia 22 lutego 2016 r.?

Odpowiedź: Nie należy uwzględniać okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Przykład: Pani Zosia zawarła umowę o pracę na czas określony od 1 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. Strony przewidziały możliwości rozwiązania umowy za okresem wypowiedzenia. Pracodawca w dniu 4 listopada 2016 r. wręczył Pani Zosi wypowiedzenie umowy o pracę. Zastosowanie będzie miał miesięczny okres wypowiedzenia, pomimo, że stosunek pracy Pani Zosi trwa już ponad 3 lata, ponieważ liczymy okres zatrudnienia od 22 lutego 2016r. (a więc ponad 6 miesięcy).