Fot.: Pexels.com/Pixabay

Stowarzyszenia, ze względu na specyfikę działalności, mogą korzystać z wielu zwolnień i udogodnień. Poniżej lista zwolnień podatkowych dla stowarzyszeń.

Zakres działalności

Zwolnione od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność:

- naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,

- kulturalna,

- w zakresie kultury fizycznej i sportu,

- w zakresie ochrony środowiska,

- w zakresie wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi  oraz zaopatrzenia wsi w wodę,

- w zakresie dobroczynności,

- w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego

- w części przeznaczonej na te cele – zarówno jeśli stowarzyszenie realizuje te cele bezpośrednio jak i je wspiera (art. 17 ust. 1 pkt ustawy CIT). Statut organizacji musi jednak określać te cele wprost.

Składki członkowskie

Składki członkowskie przeznaczone na działalność statutową stowarzyszenia są zwolnione z podatku dochodowego na mocy art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy CIT. Nie będą natomiast zwolnione te składki, które zostały przeznaczone na cele gospodarcze stowarzyszeni.

Dotacje

Zwolnienie od podatku dochodowego są również dotacje dla stowarzyszeń, pochodzące ze środków samorządu terytorialnego, instytucji rządowej lub zagranicznej w formie: bezzwrotnej pomocy (art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o CIT), dotacji z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT). 

Organizacje pożytku publicznego

Zwolnienie w zakresie podatku dochodowego przysługuje organizacjom pożytku publicznego (art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy CIT). Zwolnione są dochody organizacji pożytku publicznego przeznaczone na realizację wszelkich celów statutowych (z wyłączeniem działalności gospodarczej) wskazanych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (sfera działalności pożytku publicznego).

Podatek od nieruchomości

Zwolnione z podatku od nieruchomości są organizacje pożytku publicznego (OPP). Zwolnienie to dotyczy nieruchomości lub ich części tylko w takim zakresie, w jakim zajęte zostały na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację ze statusem organizacji pożytku publicznego. W zwalnianej od podatku nieruchomości musi być prowadzona wynikająca ze statutu nieodpłatna działalność pożytku publicznego.