Fot.: FreeImages.com/Mihai Eustatiu

W związku z nowelizacją prawa zamówień publicznych w 2016r., ustawodawca wprowadził do ustawy art. 13a. Zgodnie z art. 13a ust. 1 p.z.p., określone podmioty są zobowiązane do sporządzenia planów postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz do zamieszczenia ich na stronie internetowej, w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego.

„Przepis prosty, ale… czy wiecie kto ma taki obowiązek?”

Otóż nie każdy, a tylko zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 p.z.p., oraz ich związki, czyli:

1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;

2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

„Co więc ze spółkami komunalnymi?”

Musicie wiedzieć, że ustawa o finansach publicznych w art. 9 wylicza enumeratywnie podmioty należące do sektora finansów publicznych. Stosownie do art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, sektor finansów publicznych tworzą państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

W związku z brzmieniem powyższego przepisu, spółki komunalne, jako spółki prawa handlowego, założone przez gminę w celu działalności polegającej wyłącznie na wykonywaniu zadań publicznych, nie są zaliczane do jednostek sektora finansów publicznych.

Podsumowując, sporządzanie i zamieszczanie na stronie internetowej rocznych planów postępowań o udzielenie zamówień nie jest obligatoryjne dla wszystkich kategorii zamawiających. Artykuł 13a ust. 1 p.z.p. określając zakres podmiotowy obowiązku odsyła do kategorii zamawiających określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 p.z.p. Spółki komunalne, z uwagi na to, iż nie są uznawane za jednostki sektora finansów publicznych, nie należą do podmiotów zobowiązanych do przygotowywania i publikowania rocznych planów postępowań o udzielenie zamówień.