W roku 2023 będziemy świadkami kolejnych zmian w podatkach będących kontynuacją wprowadzonego już wcześniej Polskiego Ładu. Co prawda w tym roku zmian podatkowych będzie znacznie mniej niż w latach ubiegłych, a dotyczyć będą w szczególności zaktualizowania limitów i progów oraz doprecyzowania obowiązujących już przepisów. Artykuł ten dotyczy przede wszystkim zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaliczki na podatek dochodowy przy zatrudnieniu u kilku pracodawców

Istotną zmianą w podatku dochodowym od osób fizycznych jest fakt, że od 1 stycznia 2023 roku osoby zatrudnione u kilku pracodawców dokonają rozliczenia kwoty wolnej od podatku w zależności od ilości miejsc zatrudnienia. Pracodawca będzie zatem zobowiązany do pomniejszania zaliczek na PIT o wartość nie większą niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Pracownik będzie mógł skorzystać z tej możliwości po złożeniu oświadczenia na druku PIT-2. Wartość pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy będzie uzależniona od ilości pracodawców (płatników), którym zostanie złożone oświadczenie zgodnie z następującymi zasadami:

  1. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (1/12 * 3600 zł = 300 zł) dla jednego pracodawcy,
  2. 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (1/24 * 3600 zł = 150 zł) dla dwóch pracodawców,
  3. 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (1/36 * 3600 zł = 100 zł) dla trzech pracodawców.

Możliwość skorzystania z ulg podatkowych w PIT w rozliczeniu miesięcznym

W roku 2023 podatnicy będą mieli możliwość skorzystania z nowych ulg podatkowych tuż po złożeniu PIT-2. Podatnik, który w powyższym oświadczeniu wskaże, że jest uprawniony do:

  1. Ulgi na powrót lub
  2. Ulgi 4+ lub
  3. Ulgi dla seniora

- już od wypłaty pierwszego wynagrodzenia będzie miał obliczane zaliczki na podatek z uwzględnieniem powyższych ulg.

Kwota zwolnienia przychodów wynosi dla wszystkich ulg łącznie 85 528 zł.

Zmiany w dochodach uzyskiwanych przez małoletnie dzieci

Istotną zmianą jest także to, że od 2023 r. dochody z rent osiągane przez małoletnie dzieci własne i przysposobione nie będą mogły być doliczane do dochodów rodziców. Wobec powyższego, będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym u dzieci i skutkowały obowiązkiem rozliczenia PIT przez małoletniego.

Od 2023 r. ograniczona ulga na zabytki

Duża zmiana nastąpiła także w tzw. uldze na zabytki. Od roku 2023:

  1. Podatnicy nie będą mieli możliwości odliczania wydatków na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku.
  2. Podatnicy będą mieli możliwość odliczenia wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym dopiero po zakończeniu prac.
  3. Podatnik nie będzie miał możliwości odliczenia wydatków w części, w jakiej wykraczają one poza zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub zostały wykonane niezgodnie z pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Wyższe składki ZUS dla przedsiębiorców

W roku 2023 przedsiębiorcy będą musieli liczyć się ze wzrostem składek ZUS. Wynikiem tych wzrostów jest podwyższenie pensji minimalnej.

Podwyżka podatków i opłat lokalnych

W tym roku podwyższeniu ulegną także podatki i opłaty lokalne takie jak podatek od nieruchomości, psa czy oplata klimatyczna. Jest to konsekwencją podniesienia przez resort finansów stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych aż o 11,8%.

Przychody z najmu prywatnego wyłącznie na ryczałcie

Jedną z istotniejszych zmian w zasadach rozliczania najmu prywatnego jest to, że od roku 2023  możliwe będzie rozliczanie tych przychodów wyłącznie w formie ryczałtu.  Wobec powyższego, podatnicy rozliczający się do tej pory z tytułu umowy najmu na zasadach ogólnych stracą swoje uprawnienia i będą zobowiązani do przejścia na ryczałt.