Na mocy art. 10 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 24 sierpnia 2022 r. uchylono art. 15r1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  Zmiana ta jest szczególnie istotna dla podmiotów udzielających zamówień publicznych, ponieważ w związku z wejściem w życie nowelizacji przestał obowiązywać zakaz potrącania z wynagrodzenia wykonawcy kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zakaz ten został wprowadzony podczas epidemii COVID-19 i docelowo miał obowiązywać na czas  stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni.

Zamawiający zapewne odetchnęli właśnie z ulgą, ponieważ nareszcie minął okres, w którym zamiast prostego pomniejszenia wynagrodzenia nierzetelnego wykonawcy o kwotę naliczonych mu kar umownych musieli oni wypłacać wynagrodzenie w pełnej wysokości, a o zapłatę naliczonych kar najczęściej występować z powództwem do sądu. Z radością trzeba jednak będzie poczekać, ponieważ w nowelizacji przewidziano „kruczek” w postaci terminów, od których możliwe będzie potrącanie naliczonych kar w zależności od daty powstania roszczenia. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy wprowadzającej nowelizację, dla roszczeń powstałych do 31 grudnia 2020 r. zamawiający może dokonać potrącenia kary umownej od 1 października 2022 r., dla roszczeń powstałych w roku 2021 r. kary umowne będzie można potrącać od 1 stycznia 2023 r., natomiast dla roszczeń powstałych od 1 stycznia 2022 r. do wejścia w życie nowelizacji  potrącenie będzie możliwe od 1 kwietnia 2023 r. Pocieszające jest to, że dla roszczeń powstałych po wejściu w życie nowelizacji potrącanie kar umownych z wynagrodzenia jest możliwe bez ograniczeń czasowych.

Na plus należy ocenić również fakt, że ustawodawca dostosował odpowiednio przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń, których potrącanie zostało ograniczone. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy zmieniającej, terminy przedawnienia roszczeń, które przewidywał uchylony art. 15r1,a których bieg nie rozpoczął się do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, a rozpoczęty uległ zawieszeniu do tego dnia, odpowiednio rozpoczynają swój bieg albo biegną nadal zgodnie z terminami, od których możliwe jest ich potrącanie.