27 października 2022 r. Senat wniósł poprawki do ustawy dotyczącej preferencyjnej sprzedaży węgla przez samorządy. W tym samym dniu Sejm rozpatrzył stanowisko Senatu uwzględniając część zaproponowanych poprawek. Wśród nich nie znalazły się proponowanie zmiany dotyczące kontrolowania parametrów jakościowych sprzedawanego surowca oraz podmiotu odpowiedzialnego za jego jakość. Zgodnie z postulatami samorządów, w uchwale Senatu proponowano m.in. zmianę przepisu dotyczącego certyfikatu jakości węgla poprzez wprowadzenie ram czasowych jego ważności oraz wprowadzenie przepisu, według którego za roszczenia kupujących dotyczące jakości węgla odpowiadałby wojewoda. Te zapisy nie zostały jednak przyjęte przez Sejm.

Aktualnie projekt ustawy zakłada, że gminy zakupią od tzw. podmiotu wprowadzającego do obrotu węgiel kamienny, który następnie będzie sprzedawany mieszkańcom, którzy spełniają kryteria do otrzymania dodatku węglowego i którzy złożą stosowny wniosek. Możliwość dokonania zakupu gminy będą miały do 30 kwietnia 2023 r., a cena za tonę nie będzie mogła przekroczyć 1500 zł brutto. Zgodnie z projektem gminy będą mogły sprzedawać węgiel swoim mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę. Cena ta nie będzie jednak obejmować kosztów transportu z miejsca składowania do domu mieszkańca- ten koszt mieszkaniec będzie musiał pokryć z własnych środków.

Niektóre gminy już rozpoczęły przygotowania do realizacji ustawy i celem poznania potrzeb mieszkańców dotyczących nabycia węgla udostępniają ankiety, które można wypełnić i wysłać lub złożyć w urzędach gmin. W wielu ankietach zostały zawarte informacje o wyłączeniu odpowiedzialności gminy za jakość sprzedanego węgla- co może budzić uzasadnione obawy mieszkańców odnośnie jego zakupu. Aktualnie w żadnym przepisie projektowanej ustawy nie wyłączono jednak odpowiedzialności sprzedającego za wady z tytułu rękojmi. Oznacza to, że na zasadach ogólnych konsument może dochodzić od sprzedającego tych roszczeń, w przypadku gdy zakupiony produkt nie spełnia warunków jakościowych. W materiałach prasowych można przeczytać, że w tej sprawie wypowiedział się również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdzając stanowisko dotyczące możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi w przypadku zakupu wadliwego węgla.