Fot.: Pexels.com

 

Windykacja polega na dochodzeniu należnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niestety dosyć często zdarzają się sytuacje, gdy osoba na której rzecz świadczyliśmy jakieś towary lub usługi, z jakiegoś powodu nie uiści za nie zapłaty.

Dlatego warto wiedzieć co należy zrobić, gdy dłużnik nie chce zwrócić nam długu oraz w jaki sposób możemy skutecznie odzyskać swoje pieniądze.

 

Procedurę odzyskiwania długów można podzielić na kilka etapów:

Pierwszy etap to etap przedsądowego odzyskania długu, tzw. windykacja na odległość. Aby poinformować dłużnika jakie względem nas posiada zobowiązania, wysyłamy do niego listem poleconym wezwanie do zapłaty, w którym to piśmie wskazujemy numer naszego konta bankowego oraz wyznaczamy termin do zapłaty. Z uwagi na możliwość awizowania przesyłki, najlepiej gdy termin ten wynosi co najmniej dwa tygodnie.

 

Jeżeli po upływie wyznaczonego terminu do zapłaty, nadal nie otrzymamy naszych pieniędzy, to należy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. W tym celu wnosimy do właściwego sądu pozew o zapłatę. Przy czym nie należy zbytnio z tym zwlekać, z uwagi na możliwość przedawnienia roszczenia.

 

Należy pamiętać, że orzeczenie to jeszcze nie wszystko. Aby móc skierować sprawę do komornika, konieczne jest jego uprawomocnienie oraz opatrzenie w odpowiednią pieczątkę, czyli klauzulę wykonalności. Sąd nie nadaje jej z urzędu, ale musimy o nią wystąpić,  składając do sądu wniosek o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności.

 

Prawomocne orzeczenie sądu wraz z nadaną klauzulą wykonalności stanowi tytuł wykonawczy. Posiadając go, jesteśmy uprawnieni do skierowania do komornika wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego celem wyegzekwowania należności pieniężnych, czyli od tego momentu komornik zajmie się odzyskiwaniem naszych pieniędzy.