Fot.: FreeImages.com/Rajesh Sundaram

Co zrobić w momencie kiedy podmiot, z którym zawarłeś umowę nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należnego Ci świadczenia pieniężnego? Skutecznym sposobem na zmobilizowanie dłużnika do zapłaty może okazać się upublicznianie jego danych, w którymś z ogólnodostępnych Biur Informacji Gospodarczej (albo we wszystkich naraz …).

Biura Informacji Gospodarczej (BIG) to instytucje prywatne, działające na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Aktualnie w Polsce funkcjonują trzy niezależne od siebie biura: BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG oraz Rejestr Dłużników ERIF BIG.

Instytucje te zajmują się gromadzeniem i udostępnianiem informacji o nierzetelnych dłużnikach. Dane dotyczące dłużników oraz ich nieuregulowanych zobowiązań pieniężnych są przekazywane przez wierzycieli, a następnie zostają udostępniane podmiotom współpracującym z danym BIG - iem. Warunki konieczne, by móc udostępnić dane dłużnika w BIG oraz sposób udostępniania informacji o dłużnikach innym podmiotom, określa wskazana wyżej ustawa.

Generalnie powinieneś pamiętać, że podstawą wpisu do BIG, może być zarówno łączący Cię z kontrahentem stosunek prawny np. umowa, jak również wydany przeciwko kontrahentowi tytuł wykonawczy np. nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności.

W przypadku, gdy wpis do rejestru BIG dokonany zostaje na podstawie wydanego tytułu wykonawczego, nie ma znaczenia kwota zadłużenia. Konieczne jest za to byś w odpowiednim terminie (14 dni przed wpisem do BIG) wystosował do dłużnika wezwanie do zapłaty. Możesz je doręczyć osobiście lub przesłać dłużnikowi listem poleconym.

Inaczej ma się sprawa w sytuacji, gdy chcesz umieścić w BIG zaległości dłużnika, wynikające ze stosunku prawnego, ale niestwierdzone tytułem wykonawczym. Tutaj ustawa wskazuje minimalne kwoty zaległości pieniężnych. Jeżeli Twój dłużnik jest przedsiębiorcą, to zadłużenie musi wynosić minimum 500 zł, a jeśli jest konsumentem – minimum 200 zł. Dodatkowo w takiej sytuacji wezwanie do zapłaty powinno zostać skierowane na miesiąc przed planowanym umieszczeniem dłużnika w BIG.

Pamiętaj również, że jeśli zdecydujesz się skorzystać z usług BIG musisz zawrzeć z nim pisemną umowę.

„Czy warto?”

W mojej opinii warto, bo często nic nie działa bardziej mobilizująco na niesłownego kontrahenta niż powszechnie dostępna zła opinia o nim, skutkująca utratą wiarygodności w interesach, w tym m. in. problemami z uzyskaniem potrzebnych kredytów.