PL CZ
Adres

 

Cieszyn, Rynek 6 

 

tel. +48 33 488 04 77

fax +48 33 488 04 80

e-mail: kancelaria@traktat.pl

Masz pytania?
A A A

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - CEIDG.GOV.PL

 • źródło: ceidg.gov.pl
  źródło: ceidg.gov.pl

1 lipca 2011r. została uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – elektroniczna baza przedsiębiorców. Do najważniejszych zadań CEIDG należy ewidencjonowanie i udostępnianie danych o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi. Od tego dnia wszyscy przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą będą ewidencjonowani w CEIDG. Dotychczasowe organy ewidencyjne (właściwi miejscowo wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast) zostaną zastąpione przez jeden centralny organ ewidencyjny, którym będzie Minister właściwy do spraw gospodarki. Gminy do końca roku mają czas na przeniesienie  danych o przedsiębiorcach z gminnych zasobów do CEIDG. Do tego czasu, system obsługiwać będzie jedynie wnioski o zarejestrowanie nowej działalności oraz dotyczące przedsiębiorców już przeniesionych do systemu. Pozostali przedsiębiorcy do chwili przemigrowania danych będą składać wnioski o zmianę lub wykreślenie wpisu w dotychczasowej formie we właściwych urzędach gminy.   

 
Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć na dwa sposoby:
 • na formularzu elektronicznym opatrzonym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP  
 • na formularzu papierowym złożonym w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście albo listem poleconym; w tym ostatnim przypadku własnoręczność podpisu przedsiębiorcy musi być potwierdzona przez notariusza.
Przepisy te stosuje się odpowiednio do wniosków o zmianę wpisu, w tym dotyczących zawieszenia albo wznowienia wykonywania działalności gospodarczej oraz wniosków o wykreślenie wpisu.
 
Tak jak do tej pory wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.
 
Do wniosku o wpis do CEIDG dołącza się: 
 1. żądanie wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
 2. zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
 3. zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 4. oświadczenie o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej,
 5. oświadczenie o braku orzeczonych  zakazów prowadzenia działalności gospodarczej lub zakazu wykonywania zawodu, którego wykonywanie podlega wpisowi do CEIDG.  
 
Jeżeli złożony wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 
Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane:
 1. firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada,
 2. data urodzenia przedsiębiorcy,
 3. numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada,
 4. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,
 5. informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy, 
 6. oznaczenie adresu zamieszkania i adresu do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresów, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza,  
 7. adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada,
 8. data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
 9. określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
 10. informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
 11. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek,
 12. dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa,
 13. informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,
 14. informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki,
 15. informacja o ogłoszeniu upadłości i zakończeniu tego postępowania,
 16. informacja o wszczęciu postępowania naprawczego,
 17. informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej,  
 18. informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG,
 19. informacja o wykreśleniu wpisu w CEIDG.
 
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, co nie może nastąpić później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia poprawnego wniosku. Wpisem do CEIDG jest również wykreślenie albo zmiana wpisu.
 
Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.
 
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej udostępnia wszystkie zawarte w niej dane i informacje z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania przedsiębiorcy, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Dane te CEIDG udostępnia niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania do niej wpisu. Ponadto CEIDG udostępnia informacje o przedsiębiorcach w zakresie uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z koncesji, zezwoleń lub licencji, a także informacje o wpisie przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej.
 
Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą zaś domagać się od przedsiębiorców okazywania,przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.
 
 
 
 

Kancelaria Radcy Prawnego "Traktat" Tomasz Szkaradnik realizuje projekt "Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami i przepływem informacji między Kancelarią a jej partnerami biznesowymi.